در این خدمت متخصصن ما به صورت حضوری شما را معاینه کرده و مشکلات موجود در گفتار و تولید آوای شما را تشخیص داده و مراحل درمانی موجود در سایت را به شما پیشنهاد خواهند داد.

شرح خدمت:

  • هماهنگی وقت حضوری
  • حضور در مطب و بررسی و معاینه شما
  • ارائه گزارش معاینه و تشخیص
فهرست