Slide

شاخص ناراحتی مجرای صوتی (VTD)

در ادامه علامت­‌ها یا احساس­‌هایی آورده شده­‌اند که شما ممکن است به عنوان بخشی از مشکل صوتی در گلویتان احساس کنید. لطفا میزان تکرار و شدت این علامت­‌ها/احساس­‌ها را با علامت زدن عدد مناسب مشخص کنید.
  • میزان تکرار علامت/احساس
      نمره دهی از 0=هرگز تا 6= همیشه می­باشد.

1.سوزش

2.تنگی

3.خشکی

4.درد

5.خارش

6.التهاب

7.تحریک پذیری

8.گیر کردن چیزی در گلو

شاخص ناراحتی مجرای صوتی (VTD) میزان تکرار علامت/احساس
نرمال
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما خفیف است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما متوسط است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما شدید است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.

فقط به ما بگویید چه کسی نتایج شما را ببیند

  • شدت علامت/احساس
نمره دهی از 0=هیچ تا 6= شدید می­باشد.

1.سوزش

2.تنگی

3.خشکی

4.درد

5.خارش

6.التهاب

7.تحریک پذیری

8.گیر کردن چیزی در گلو

شاخص ناراحتی مجرای صوتی (VTD) شدت علامت - احساس
نرمال
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما خفیف است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما متوسط است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما شدید است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.

فقط به ما بگویید چه کسی نتایج شما را ببیند

فهرست