Slide

شاخص معلولیت صدا(VHI)

لطفا هر کدام از جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به وضعیت صدای خود گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1.مشکل صدای من باعث شده تا دیگران صدای من را به سختی بشنوند.

2.در یک اتاق شلوغ افراد به سختی صدای من را می‌شنوند.

3.مشکلات صدای من زندگی فردی و اجتماعی‌ام را محدود کرده‌است.

4.احساس می‌کنم بخاطر صدایم دیگران با من حرف نمی‌زنند.

5.مشکل صدای من باعث شده درآمدم را از دست بدهم.

6.احساس می‌کنم برای تولید صدا به فشار و تلاش نیاز دارم.

7.صدای من غیر قابل پیش بینی است.

8.مشکل صدایم مرا مضطرب می‌کند.

9.صدای من باعث شده احساس ناتوانی کنم.

10.مردم از من می‌پرسند صدای من چه مشکلی دارد.

شاخص معلولیت صدا(VHI)
نرمال
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما خفیف است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما متوسط است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.
بر اساس نتایج این پرسشنامه مشکل صدای شما شدید است. پیشنهاد می‌شود با متخصص صدای ما در این مورد مشورت کنید.

فقط به ما بگویید چه کسی نتایج شما را ببیند

فهرست